วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/584 ลว 8 ม.ค.61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา "เชื้อเพลิงเพื่อพัฒนาคมนาคม" และ "พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์" (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/585 ลว 8 ม.ค.61 การจััดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่คุณภาพ Thailand ๔.๐ โดยยึดหลัก "ศาสตร์พระราชา" (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/653 ลว 9 ม.ค.61 สำรวจการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/654 ลว 9 ม.ค.61 การส่งมอบหนังสือรวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการศึกษากับการพัฒนา (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
10 ม.ค. 2561 ชบ 0023.1/875 ลว 15 ธ.ค.60 แบบรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/13 ลว 9 ธ.ค.61 การระบุพิกัดโครงการ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/644 ลว 9 ม.ค.61 การดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2561 ชบ 0023.2/ว5 ลว 9 ม.ค.61 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเเรมรอแยล รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2561 ชบ 0023.2/ว6 ลว 9 ม.ค.61 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
9 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/642 ลว 9 ม.ค.61 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1