วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/104 ลว 25 ม.ค.59 (อบต.หนองเหียง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 852 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/1743 ลว 22 ม.ค.59 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 852 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 447 ลว 22 ม.ค.59 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจโอนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ประกาศมาแล้ว 852 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1716 ลว 22 ม.ค.59 การแจกจ่ายคุ่มือการช้งานโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล (LocalShool v5.4) เชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 852 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/1287 ลว 18 ม.ค.59 (อ.ศรีราชา) การจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 852 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/1289 ลว 18 ม.ค.59 (อ.เมืองชลบุรี) การจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 852 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1715 ลว 22 ม.ค.59 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชี (ประกาศมาแล้ว 855 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1714 ลว 22 ม.ค.59 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (ประกาศมาแล้ว 855 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 19 ลว 22 ม.ค.59 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับจองและบูชาพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวินัย "พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล" (ประกาศมาแล้ว 855 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2559 ชบ 0032/ว 434 ลว 22 ม.ค.59 ขอเชิญประชุมะเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพนมฟลูออไรด์ในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 855 วัน) ประเภท1