วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ก.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 238 ลว 21 ก.ย.58 การติดตามผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 851 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/20260 ลว 17 ก.ย.58 ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 851 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2558 ชบ 0023.4/ว 3712 ลว 14 ก.ย.58 กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสาร (ประกาศมาแล้ว 854 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2558 ชบ 0023.4/ว 3788 ลว 17 ก.ย.58 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเหณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 854 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 3787 ลว 17 ก.ย.58 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (ประกาศมาแล้ว 854 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/20296 ลว 18 ก.ย.58 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการตรวจสถานธนานุบาล พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 854 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/..... ขอบเขตการดำเนินงานกลาง(Term of Reference:TOR) การจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ประกาศมาแล้ว 854 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/20257 ลว 17 ก.ย.58 สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2558-2569 (ประกาศมาแล้ว 854 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/20256 ลว 17 ก.ย.58 การจัดเวทีจุดประกาย "สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก" (ประกาศมาแล้ว 854 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 3720 ลว 15 ก.ย.58 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 854 วัน) ประเภท1