วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 3874 ลว 23 ก.ย.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 849 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.4/ว 241 ลว 23 ก.ย.58 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมทั้งเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 849 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/20654 ลว 23 ก.ย.58 การจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 850 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1260 ลว 22 ก.ย.58 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 850 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1256 ลว 21 ก.ย.58 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ประกาศมาแล้ว 850 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 3836 ลว 22 ก.ย.58 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ประกาศมาแล้ว 850 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/20547 ลว 22 ก.ย.58 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมโครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยให้รางวัลครูดีเด่น ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 850 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/1254 ลว 21 ก.ย.58 ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 850 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 239 ลว 21 ก.ย.58 การรับรองรายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2558 (ประกาศมาแล้ว 850 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 3837 ลว 22 ก.ย.58 คู่มือประชาชยตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต (ประกาศมาแล้ว 850 วัน) ประเภท1