วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/20768 ลว 24 ก.ย.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 846 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/1271 ลว 24 ก.ย.58 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลประชาชนอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 847 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/1265 ลว 23 ก.ย.58 ข้อสั่งการของนายกรัฐมสตรีดังกล่าวเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (ประกาศมาแล้ว 847 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1270 ลว 23 ก.ย.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 847 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0018/ว 3818 ลว 18 ก.ย.58 โครงการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 847 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/20659 ลว 23 ก.ย.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 847 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 3848 ลว 23 ก.ย.58 ขอแจ้งผลการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ปีงบประมาณ 2558 (ประกาศมาแล้ว 847 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1267 ลว 23 ก.ย.58 (อบต.แสมสาร) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกันและเฝ้าระวัง ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ปีงบประมาณ 2556 (ประกาศมาแล้ว 847 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1268 ลว 23 ก.ย.58 (อบต.โคกขี้หนอน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกันและเฝ้าระวัง ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (ประกาศมาแล้ว 847 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1217 ลว 23 ก.ย.58 (ทต.บางละมุง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 847 วัน) ประเภท1