วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 3947 ลว 29 ก.ย.58 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 843 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1295 ลว 28 ก.ย.58 (ทม.บ้านบึง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 843 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1296 ลว 28 ก.ย.58 (ทต.เขาชีจรรย์) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 843 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1297 ลว 28 ก.ย.58 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่ อปท. (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค) (ประกาศมาแล้ว 843 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/1292 ลว 28 ก.ย.58 ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 843 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2558 ชบ 0023.4/ว 247 ลว 29 ก.ย.58 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2558 (ประกาศมาแล้ว 843 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/ว 246 ลว 28 ก.ย.58 การจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 843 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/1298 ลว 29 ก.ย.58 อปท.สำรวจแหล่งน้ำที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. และแหล่งน้ำที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมตามแบบรายงานที่กำหนด (ประกาศมาแล้ว 843 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/..... ลว 29 ก.ย.58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ประกาศมาแล้ว 843 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 3944 ลว 29 ก.ย.58 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ) (ประกาศมาแล้ว 843 วัน) ประเภท1