วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ก.พ. 2559 ชบ 0023.1/ว 27 ลว 5 ก.พ.59 ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 841 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2559 ชบ 0023.1/ว 25 ลว 5 ก.พ.59 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจััดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 841 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/ว 24 ลว 5 ก.พ.59 การตรวจสุขภาพประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 841 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/ว 23 ลว 4 ก.พ.59 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2559 โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 841 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/2444 ลว 1 ก.พ.59 (ทม.ศรีราชา) การจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผุ้รับบำนาญ กรณีผุ้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ประกาศมาแล้ว 841 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/2448 ลว 1 ก.พ.59 การสำรวจเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ปี พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 842 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/2913 ลว 4 ก.พ.59 การจัดตั้งกอบอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 842 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/171 ลว 4 ก.พ.59 การายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2558 และ 2559 (ประกาศมาแล้ว 842 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/166 ลว 2 ก.พ.59 (ทถอ.) ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศมาแล้ว 842 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/2639 ลว 2 ก.พ.59 ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศมาแล้ว 842 วัน) ประเภท1