วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 1300 ลว 29 ก.ย.58 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 842 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 248 ลว 29 ก.ย.58 สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน (ประกาศมาแล้ว 842 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 3946 ลว 29 ก.ย.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกันยายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 842 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2558 ชบ 0023.1/1317 ลว 30 ก.ย.58 (ทถอ.) ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานอบรมสัมมนา Thailand Local Government Summit 2015 (ประกาศมาแล้ว 842 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 252 ลว 30 ก.ย.58 ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานอบรมสัมมนา Thailand Local Government Summit 2015 (ประกาศมาแล้ว 842 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/21214 ลว 30 ก.ย.58 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 842 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 250 ลว 29 ก.ยย.58 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 842 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 251 ลว 29 ก.ย.58 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) (ประกาศมาแล้ว 842 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 249 ลว 29 ก.ย.58 อปท. ที่ยังไม่ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประกาศมาแล้ว 842 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 3943 ลว 29 ก.ย.58 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนกันยายน 2558 ให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 842 วัน) ประเภท1