วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/1337 ลว 2 ต.ค.58 (ทน.แหลมฉบัง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค) (ประกาศมาแล้ว 837 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/1336 ลว 2 ต.ค.58 (ทต.คลองตำหรุ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค) (ประกาศมาแล้ว 837 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2558 ขั้นตอน ลว. 5 ต.ค. 58 ขั้นตอนการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนราชการตำบลสายผู้ปฏิบัตให้ดำรงตำแหน่งบริหารและตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ของ อบต. (ประกาศมาแล้ว 837 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/1335 ลว 2 ต.ค.58 (ทม.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการทางภาาา (ประกาศมาแล้ว 837 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/1334 ลว 2 ต.ค.58 (ทต.บางทราย) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 837 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/1332 ลว 2 ต.ค.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 837 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/1331 ลว 2 ต.ค.58 (ทม.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ประกาศมาแล้ว 837 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/1339 ลว 2 ต.ค.58 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแนวทางการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวนโยบายรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 840 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/21419 ลว 1 ต.ค.58 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 840 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 254 ลว 1 ต.ค.58 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 840 วัน) ประเภท1