วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3171 ลว 9 ก.พ.59 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 837 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2559 ชบ 0023.2/ว 31 ลว 5 ก.พ.59 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 837 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3172 ลว 9 ก.พ.59 แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 837 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/189 ลว 8 ก.พ.59 "โครงการท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข" (ประกาศมาแล้ว 837 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/2923 ลว 5 ก.พ.59 การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 838 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2559 ชบ 0023.2/ว 32 ลว 5 ก.พ.59 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 838 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/ว 675 ลว 5 ก.พ.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2559 ให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 838 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/2914 ลว 4 ก.พ.59 ขอความร่วมมือแจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการศึกษษาอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 838 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/2989 ลว 5 ก.พ.59 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคคลเป็นพนักงานบัยชี ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 838 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/1195 ลว 18 ม.ค.59 การจัดทำโครงการมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" (ประกาศมาแล้ว 838 วัน) ประเภท1