วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 5831 ลว 7 พ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว5824 ลว 7 พ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2560 ชบ ืิ 0023.5/ว5827 ลว 7 พ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาศที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ ) (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว5828 ลว 7 พ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการศึกาาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว5829 ลว 7 พ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.1/ว773 ลว 7 พ.ย.60 ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.2/26891 ลว 7 พ.ย.60 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว5823 ลว 7 พ.ย.60 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป้นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.4/26805 พ.ย.60 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/774 ลว 7 พ.ย.60 ( ระหว่างลงนาม) แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1