วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/21869 ลว 7 ต.ค.58 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 834 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/1353 ลว 7 ต.ค.58 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2016 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี (ประกาศมาแล้ว 835 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/21868 ลว 7 ต.ค.58 การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2558 (1 เม.ย.58) (ประกาศมาแล้ว 835 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/1345 ลว 6 ต.ค.58 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 835 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/21557 ลว 5 ต.ค.58 การเยี่ยมผู้พ้นโทษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 835 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/21556 ลว 5 ต.ค.58 การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานและโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 836 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/1341 ลว 2 ต.ค.58 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 836 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/1340 ลว 2 ต.ค.58 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 836 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/21532 ลว. 2 ต.ค. 58 การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (ประกาศมาแล้ว 837 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/1338 ลว 2 ต.ค.58 (ทม.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค) (ประกาศมาแล้ว 837 วัน) ประเภท1