วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/1339 ลว 2 ต.ค.58 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแนวทางการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวนโยบายรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 838 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/21419 ลว 1 ต.ค.58 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 838 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 254 ลว 1 ต.ค.58 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 838 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/21301 ลว 30 ก.ย.58 หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะขั้นพื้นฐานระบบกล้องวงจรปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 838 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/19449 ลว 9 ก.ย.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 838 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2558 ชบ 0023.2/21334 ลว 30 ก.ย.58 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 838 วัน) ประเภท1
2 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/21426 ลว 2 ต.ค.58 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก้ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 838 วัน) ประเภท1
1 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/21307 ลว 30 ก.ย.58 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ประกาศมาแล้ว 839 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/21306 ลว 30 ก.ย.58 การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศมาแล้ว 840 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2558 ชบ 0023.1/..... ลว 1 ต.ค.58 (อยู่ระหว่างลงนาม) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 840 วัน) ประเภท1