วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 4139 ลว 12 ต.ค.58 แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 830 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 4109 ลว 9 ต.ค.58 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2558 (ประกาศมาแล้ว 830 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 4107 ลว 9 ต.ค.58 แนวทางการเรียคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิ (ประกาศมาแล้ว 830 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/22019 ลว 9 ต.ค.58 การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 830 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/22012 ลว 9 ต.ค.58 โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตำแหน่งสายงานช่างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 833 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2558 ชบ 0023.4/ว 4067 ลว 7 ต.ค.58 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 833 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/22017 ลว 9 ต.ค.58 (อบจ.ชลบุรี) ขอเชิญเข้าร่วมงาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" (ประกาศมาแล้ว 833 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/22016 ลว 9 ต.ค.58 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" (ประกาศมาแล้ว 833 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 258 ลว 8 ต.ค.58 ยกเลิกการนำส่งเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ยื่นความประสงค์ Undo (ประกาศมาแล้ว 833 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 260 ลว 8 ต.ค.58 ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 10/2558 ประจำเดือนตุลาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 834 วัน) ประเภท1