วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/207 ลว 11 ก.พ.59 ขอให้จังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 831 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/211 ลว 12 ก.พ.59 แนวทางการกำหนดข้อบัญญัติ อปท. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 831 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3578 ลว 15 ก.พ.59 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ (ประกาศมาแล้ว 831 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3584 ลว 15 ก.พ.59 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยศาสตร์ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 831 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3587 ลว 15 ก.พ.59 การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 831 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3583 ลว 15 ก.พ.59 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศมาแล้ว 831 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3585 ลว 15 ก.พ.59 คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคอุบัติใหม่อื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 831 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.2/ว 801 ลว 15 ก.พ.59 การประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ ตามโครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง (ประกาศมาแล้ว 831 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/ว 798 ลว 15 ก.พ.59 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2559 (ประกาศมาแล้ว 831 วัน) ประเภท1
15 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3581 ลว 15 ก.พ.59 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศมาแล้ว 831 วัน) ประเภท1