วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/22016 ลว 9 ต.ค.58 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" (ประกาศมาแล้ว 831 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 258 ลว 8 ต.ค.58 ยกเลิกการนำส่งเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ยื่นความประสงค์ Undo (ประกาศมาแล้ว 831 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 260 ลว 8 ต.ค.58 ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 10/2558 ประจำเดือนตุลาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 832 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 259 ลว 8 ต.ค.58 การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 832 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 264 ลว 8 ต.ค.58 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน กันยายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 832 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 262 ลว 8 ต.ค.58 แนวทางปฏิบัติกรณี อปท. ส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 832 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/21873 ลว 7 ต.ค.58 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 832 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 261 ลว 8 ต.ค.58 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 832 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/1358 ลว 8 ต.ค.58 การนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์หัวหน้า 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) (ประกาศมาแล้ว 832 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/1357 ลว 8 ต.ค.58 จัดพิมพ์หนังสือและจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย (ประกาศมาแล้ว 832 วัน) ประเภท1