วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/22394 ลว 14 ต.ค.58 (เมืองพัทยา) การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 825 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/1385 ลว 16 ต.ค.58 (ทต.หัวกุญแจ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 825 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/22483 ลว 15 ต.ค.58 การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ) (ประกาศมาแล้ว 825 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/22487 ลว 15 ต.ค.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 825 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/22533 ลว 16 ต.ค.58 การสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 5 ล้านบาท (ประกาศมาแล้ว 825 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/22478 ลว 15 ต.ค.58 การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด (ประกาศมาแล้ว 826 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/22460 ลว 15 ต.ค.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกินกว่าสิบล้านบาท รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 826 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 4185 ลว 15 ต.ค.58 การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 826 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 4184 ลว 15 ต.ค.58 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 826 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 270 ลว 13 ต.ค.58 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 826 วัน) ประเภท1