วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 4185 ลว 15 ต.ค.58 การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 825 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 4184 ลว 15 ต.ค.58 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 825 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 270 ลว 13 ต.ค.58 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 825 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/22457 ลว 15 ต.ค.58 การดำเนินการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (ประกาศมาแล้ว 825 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 265 ลว 9 ต.ค.58 ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 825 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/22393 ลว 14 ต.ค.58 ประกาสผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 826 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 273 ลว 14 ต.ค.58 (ทถอ.) การจดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 826 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 272 ลว 14 ต.ค.58 การจดบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 826 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/22392 ลว 14 ต.ค.58 เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 826 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 267 ลว 13 ต.ค.58 การเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 826 วัน) ประเภท1