วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/1410 ลว 21 ต.ค.58 แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (ประกาศมาแล้ว 822 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2558 ชบ 0023.1/1422 ลว. 22 ต.ค. 58 อนุมัติให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ประกาศมาแล้ว 822 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/1415 ลว 22 ต.ค.58 การจัดทำสื่อเผยแพร่ป้องกันยาเสพติดผ่านวิทยุชุมชน เสียงตามสาย และหอกระจายข่าว ฯ (ประกาศมาแล้ว 822 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 4274 ลว 21 ต.ค.58 ค่าไฟฟ้าค้างชำระของส่วนราชการหรือหน่วยงานในกำกับ (ประกาศมาแล้ว 822 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 4273 ลว 21 ต.ค.58 การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 822 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 4275 ลว 21 ต.ค.58 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงินก่อนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ (ประกาศมาแล้ว 822 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/23028 ลว 21 ต.ค.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวฯ ประจำเดือนกันยายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 822 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/23029 ลว 21 ต.ค.58 สรุปผลการสัมมนาเรื่อง (ภัยจากแผ่นดินไหวกับความท้าทายในการเตรียมความพร้อมรับมือ) (ประกาศมาแล้ว 822 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 278 ลว 21 ต.ค.58 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 823 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/1409 ลว 21 ต.ค.58 (ทต.เกาะสีชัง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 823 วัน) ประเภท1