วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/1424 ลว 26 ต.ค.58 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 815 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/23398 ลว 27 ต.ค.58 โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 815 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2558 ชบ 0023.2/23385 ลว 27 ต.ค.58 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารแบะการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 815 วัน) ประเภท1
27 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/1433 ลว 27 ต.ค.58 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 816 วัน) ประเภท1
27 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/1435 ลว 27 ต.ค.58 แบบสำรวจข้อมูลการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 816 วัน) ประเภท1
27 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 280 ลว. 26 ต.ค. 58 การโอนเงินภาษีธรุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 816 วัน) ประเภท1
27 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/1434 ลว 27 ต.ค.58 (ทต.หนองไม้แดง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 816 วัน) ประเภท1
26 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/23142 ลว 26 ต.ค.58 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน (ประกาศมาแล้ว 817 วัน) ประเภท1
26 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/1406 ลว 20 ต.ค.58 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 817 วัน) ประเภท1
26 ต.ค. 2558 ชบ 0005/ว 4284 ลว 22 ต.ค.58 เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นและระบบปกติ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ประกาศมาแล้ว 817 วัน) ประเภท1