วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว5823 ลว 7 พ.ย.60 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป้นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.4/26805 พ.ย.60 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/774 ลว 7 พ.ย.60 ( ระหว่างลงนาม) แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/26892 ลว 7 พ.ย.60 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทิน " ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน " หรือ " Amazing Thailand Tourism Year 2018 " (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว5822 ลว 7 พ.ย.60 การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา ๓๕ (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/26890 ลว 7 พ.ย.60 การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองถิ่นที่มีคุณภาพ (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/26888 ลว 7 พ.ย.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกสรก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.1/ว5793 ลว 6 พ.ย.60 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2560 ชบ 0023.1/ว243 ลว 6 พ.ย.60 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 71 วัน) ประเภท1
6 พ.ย. 2560 ชบ 0023.2/26797 ลว 6 พ.ย.60 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ (ประกาศมาแล้ว 72 วัน) ประเภท1