วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/5180 ลว 3 มี.ค.59 โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 814 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/5182 ลว 3 มี.ค.59 สำรวจสถานศึกษาเข้าร่วมดำเนินการจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 814 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 52 ลว 1 มี.ค.59 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 814 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/284 ลว 3 มี.ค.59 การรับบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 814 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 1125 ลว 3 มี.ค.59 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 814 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/4882 ลว 1 มี.ค.59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธฺการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสิงห์บุรี (ประกาศมาแล้ว 815 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/4818 ลว 29 ก.พ.59 ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 815 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/277 ลว 1 มี.ค.59 (อบต.เขตรอุดมศักดิ์) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera (ประกาศมาแล้ว 815 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/278 ลว 1 มี.ค.59 (อบต.พลวงทอง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera (ประกาศมาแล้ว 815 วัน) ประเภท1
2 มี.ค. 2559 ชบ 0023.5/279 ลว 1 มี.ค.59 (อบต.หนองเหียง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 815 วัน) ประเภท1