วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/24046 ลว. 4 พ.ย. 58 การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 (ประกาศมาแล้ว 808 วัน) ประเภท1
5 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/23908 ลว. 3 พ.ย. 58 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (ประกาศมาแล้ว 808 วัน) ประเภท1
5 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/23904 ลว. 3 พ.ย. 58 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลผู้ขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด (ประกาศมาแล้ว 808 วัน) ประเภท1
5 พ.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 4448 ลว. 3 พ.ย. 58 การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 808 วัน) ประเภท1
5 พ.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว287 ลว. 4 พ.ย. 58 ขอสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนตุลาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 808 วัน) ประเภท1
5 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/1473 ลว. 4 พ.ย. 58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 808 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 4449 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 809 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2558 ชบ 0023.4/23902 ลว. 3 พ.ย. 58 ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ประกาศมาแล้ว 809 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/23964 ลว. 4 พ.ย. 58 ขอแจ้งรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 809 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/1465 ลว. 3 พ.ย. 58 โครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) (ประกาศมาแล้ว 809 วัน) ประเภท1