วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 พ.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 286 ลว. 4 พ.ย. 58 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 805 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/1463 ลว 3 พ.ย.58 การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาชีวศึกษา (ประกาศมาแล้ว 806 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/1462 ลว 3 พ.ย 58 การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก "โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน" เป็น "โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) (ประกาศมาแล้ว 806 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 4432 ลว 2 พ.ย.58 แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน (ประกาศมาแล้ว 806 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/23811 ลว 2 พ.ย.58 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 806 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/ว 4431 ลว 2 พ.ย.58 ขอความรวมมือดำเนินการตรวจคัดกรอง และส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ ๙ ๐๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน (ประกาศมาแล้ว 806 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2558 ชบ 0023.2/1456 ลว 2 พ.ย.58 สำรวจรายชื่อผู้ขาดคุรสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 807 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/23776 ลว. 2 พ.ย. 58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 807 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 4372 ลว 30 ต.ค.58 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกันยายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 807 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2558 ชบ 0023.2/23629 ลว 30 ต.ค.58 ประกาศเกียรติคุรครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2558 (ประกาศมาแล้ว 807 วัน) ประเภท1