วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 พ.ย. 2558 ชบ 0023.4/23902 ลว. 3 พ.ย. 58 ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ประกาศมาแล้ว 805 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/23964 ลว. 4 พ.ย. 58 ขอแจ้งรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 805 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/1465 ลว. 3 พ.ย. 58 โครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) (ประกาศมาแล้ว 805 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/23910 ลว. 3 พ.ย. 58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และรายการก่อสร้างลานกีฬา (ประกาศมาแล้ว 805 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/23903 ลว. 3 พ.ย. 58 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดตัว และร่วมจัดนิทรรศการ (ประกาศมาแล้ว 805 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/23907 ลว. 3 พ.ย. 58 สำรวจข้อมูลบ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2558-2559 (ประกาศมาแล้ว 805 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/23965 ลว. 4 พ.ย. 58 การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2558 (1 ตุลาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 805 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2558 ชบ 0023.2/23732 ลว 30 ต.ค.58 ซักซ้อมการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครุ (ประกาศมาแล้ว 805 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2558 ชบ 0023.1/1467 ลว 3 พ.ย.58 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (ประกาศมาแล้ว 805 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2558 กค 0605.0100/ว 4462 ลว 3 พ.ย.58 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอออล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 805 วัน) ประเภท1