วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/5799 ลว 10 มี.ค.59 การดำเนินโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี (ประกาศมาแล้ว 806 วัน) ประเภท1
11 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 1269 ลว 10 มี.ค.59 การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2558 ของจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 806 วัน) ประเภท1
11 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 66 ลว 10 มี.ค.59 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ (ประกาศมาแล้ว 806 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/293 ลว 8 มี.ค.59 ประชาสััมพันธ์โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 807 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/5678 ลว 9 มี.ค.59 การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประกาศมาแล้ว 807 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/5677 ลว 9 มี.ค.59 การดำเนินงานตามแผนบูรณาการโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 807 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 65 ลว 9 มี.ค.59 ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 807 วัน) ประเภท1
9 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/301 ลว 9 มี.ค.59 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อยวิทยะฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 2557 (ประกาศมาแล้ว 808 วัน) ประเภท1
9 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/295 ลว 8 มี.ค.59 การรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (ประกาศมาแล้ว 808 วัน) ประเภท1
9 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/297 ลว 8 มี.ค.59 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ประกาศมาแล้ว 808 วัน) ประเภท1