วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 4571 ลว 10 พ.ย.58 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญยัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศง 2542 งวดที่ 10/2558 ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 799 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/ว 292 ลว 9 พ.ย.58 การปรับอัตราเงินเดืิอนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ประกาศมาแล้ว 799 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 1490 ลว 6 พ.ย.58 ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ประกาศมาแล้ว 799 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/1494 ลว.9 พ.ย. 58 การเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(School Information System : SIS) (ประกาศมาแล้ว 800 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/1493 ลว. 9 พ.ย. 58 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกาาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 800 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 4529 ลว.6 พ.ย. 58 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 800 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/24289 ลว 6 พ.ย.58 การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 800 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2558 0023.3/1492 ลว 9 พ.ย.58 การจัดสัมมนา (นวัตกรรมสร้างองค์การสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข และเก่งภาษาอังกฤษ) (ประกาศมาแล้ว 800 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/24267 ลว 6 พ.ย.58 การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 800 วัน) ประเภท1
9 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/24290 ลว 6 พ.ย58 ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจคัดกรอง และส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 9 18 30 และ 42 เดือน (ประกาศมาแล้ว 800 วัน) ประเภท1