วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 พ.ย. 2558 ชบ 0023.2/24797 ลว 12 พ.ย.58 ซักซ้อมการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กรณีการเรียกใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (ประกาศมาแล้ว 800 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/24859 ลว 12 พ.ย.58 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 800 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/24798 ลว 12 พ.ย.58 การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (ประกาศมาแล้ว 800 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/24738 ลว 11 พ.ย.58 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 801 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/24739 ลว 11 พ.ย.58 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School) ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 801 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 4624 ลว 12 พ.ย.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสและรายการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ประกาศมาแล้ว 801 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/24725 ลว 11 พ.ย.58 การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ (ประกาศมาแล้ว 801 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/ว 293 ลว 11 พ.ย.58 ส่งสำเนาหนังสือการกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 801 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/24737 ลว. 11 พ.ย. 58 การจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 801 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/24730 ลว. 11 พ.ย. 58 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ประกาศมาแล้ว 801 วัน) ประเภท1