วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/1518 ลว 13 พ.ย.58 (อบต.ท่าข้าม) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 798 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/1517 ลว 12 พ.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 798 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 294 ลว 12 พ.ย.58 การนำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน ตุลาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 798 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 295 ลว 12 พ.ย.58 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2558 (รอบที่2) (ประกาศมาแล้ว 798 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/24740 ลว 11 พ.ย.58 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ (ประกาศมาแล้ว 798 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/1516 ลว 11 พ.ย.58 จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 54 ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 798 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/24742 ลว 11 พ.ย.58 ขอความร่วมมือรวบรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง (ประกาศมาแล้ว 798 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/24800 ลว 12 พ.ย.58 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสนามสอบ (ประกาศมาแล้ว 798 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/24799 ลว 12 พ.ย.58 การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็ก (ประกาศมาแล้ว 798 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2558 ชบ 0023.4/24745 ลว 11 พ.ย.58 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 798 วัน) ประเภท1