วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/6655 ลว 21 มี.ค.59 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน (ประกาศมาแล้ว 796 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/6654 ลว 21 มี.ค.59 การแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไปแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 (มีนาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 796 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 73 ลว 21 มี.ค.59 ขอความร่วมมือแต่งกายผ้าลายดอกเพื่อรักษาเอกลักษณ์จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 796 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 72 ลว 21 มี.ค.59 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 796 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 74 ลว 21 มี.ค.59 ขอเชิญร่วมเดินขบวนแห่งสงกรานต์และสรงน้ำพระ/รดน้ำขอพร เนื่องในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 796 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 67 ลว 14 มี.ค.59 ขอส่งสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 796 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2559 ชบ 0023.2/6452 ลว 18 มี.ค.59 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และ 2557 (ประกาศมาแล้ว 796 วัน) ประเภท1
21 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/340 ลว 18 มี.ค.59 สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ประกาศมาแล้ว 796 วัน) ประเภท1
18 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/339 ลว 18 มี.ค.59 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 799 วัน) ประเภท1
18 มี.ค. 2559 ชบ 0023.3/6186 ลว 16 มี.ค.59 การดำเนินการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง (ประกาศมาแล้ว 799 วัน) ประเภท1