วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 พ.ย. 2558 ชบ 0023.2/25129 ลว. 18 พ.ย. 58 มติที่ประชุมเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี (ประกาศมาแล้ว 792 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 4744 ลว. 19 พ.ย. 58 โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 792 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 4743 ลว. 19 พ.ย. 58 การดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกรณีให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปช่วยราชการแห่งอื่น เป็นการชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 792 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 4727 ลว 18 พ.ย.58 หลักเกณฑ์และการปฏิบัติการขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (ประกาศมาแล้ว 792 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 4745 ลว 19 พ.ย.58 การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 792 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/1524 ลว 17 พ.ย.58 (ทม.บ้านบึง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 793 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/1525 ลว 17 พ.ย.58 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 793 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/1526 ลว 17 พ.ย.58 (อบต.หนองรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจตามอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 793 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/1527 ลว 17 พ.ย.58 (ทน.แหลมฉบัง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาดรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์) (ประกาศมาแล้ว 793 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 299 ลว. 18 พ.ย. 58 การคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 793 วัน) ประเภท1