วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/25175 ลว 18 พ.ย.58 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 786 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/25375 ลว 20 พ.ย.58 โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 786 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/ อยู่ระหว่างลงนาม โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 789 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 4742 ลว. 19 พ.ย. 58 การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) (ประกาศมาแล้ว 789 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/25353 ลว 20 พ.ย.58 สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ประกาศมาแล้ว 789 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 4747 ลว 19 พ.ย.58 การรายงานผลการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 789 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 4746 ลว. 19 พ.ย. 58 แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ - ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ (ประกาศมาแล้ว 790 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/25177 ลว 18 พ.ย.58 การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 790 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/1536 ลว 19 พ.ย.58 โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 790 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 25140 ลว. 18 พ.ย. 58 ซักซ้อมทำความเข้าใจการกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 790 วัน) ประเภท1