วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 พ.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 1566 ลว 27 พ.ย.58 สรุปการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อสอบภาษาอังกฤษชุดใหม่ (DIFA TES) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (ประกาศมาแล้ว 782 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 1567 ลว 27 พ.ย.58 การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรฒฯ ประจำเดือนตุลาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 782 วัน) ประเภท1
30 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/1563 ลว 26 พ.ย.58 (ทน.แหลมฉบัง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น(ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (ประกาศมาแล้ว 782 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/25525 ลว 23 พ.ย.58 โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตำแหน่งสายงานช่างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 785 วัน) ประเภท1
27 พ.ย. 2558 ชบ0023.3/25595 ลว 24 พย.58 ตอบข้อหารือภารกิจในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 785 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/25776 ลว 26 พ.ย.58 การกำกับ ดูแล แและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 786 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/1514 ลว 26 พ.ย.58 (ทม.ศรีราชา) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 786 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/1562 ลว 26 พ.ย.58 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 786 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/25354 ลว 20 พ.ย.58 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 786 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2558 ชบ 0023.2/25594 ลว 24 พ.ย.58 หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 786 วัน) ประเภท1