วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 5033 ลว. 2 ธ.ค. 58 การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 778 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/25879 ลว 27 พ.ย.58 ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการนับสนุนกรเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 778 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/26213 ลว 2 ธ.ค.58 โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 778 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/1579 ลว 1 ธ.ค.58 นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 (ประกาศมาแล้ว 778 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/25927 ลว 30 พ.ย.58 ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 778 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 4979 ลว 1 ธ.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 778 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 4978 ลว 1 ธ.ค.58 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 (เเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 778 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 4982 ลว 1 ธ.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกันยายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 778 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 4981 ลว 1 ธ.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 778 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 4984 ลว 1 ธ.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 778 วัน) ประเภท1