วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/26656 ลว 4 ธ.ค.58 (เมืองพัทยา) การจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 770 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/26201 ลว 2 ธ.ค.58 (ทน.แหลมฉบัง) การจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 770 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/26209 ลว 2 ธ.ค.58 (ทน.แหลมฉบัง) การจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 770 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/26203 ลว 2 ธ.ค.58 (ทม.ศรีราชา) การจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ กรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ประกาศมาแล้ว 770 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/26660 ลว 4 ธ.ค.58 ขอเชิญบุคลากรร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสุตร "โตไปไม่โกง" (เด็กสร้างชาติ) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 770 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/1596 ลว 9 ธ.ค.58 เร่งรัดการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการและตรวจสอบความซ้ำซ้อนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 772 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.4/26760 ลว 8 ธ.ค.58 กฎกระทรวง ฉบับที่ 65 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่องกำหนดแบบที่ใช้ในการดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิและมาตรา 39 ตรี และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียงเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือการดำเนินโครงการหรือกิจการที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ มาตรา 32 พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 772 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/1595 ลว 8 ธ.ค.58 รายงานการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 (ประกาศมาแล้ว 772 วัน) ประเภท1
9 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/26761 ลว 8 ธ.ค.58 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 772 วัน) ประเภท1
8 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/1592 ลว 8 ธ.ค.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 773 วัน) ประเภท1