วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/27330 ลว 16 ธ.ค.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกรจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 763 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/27329 ลว 16 ธ.ค.58 การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (ประกาศมาแล้ว 763 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/27327 ลว 16 ธ.ค.58 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 763 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 309 ลว 15 ธ.ค.58 รายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่น (ประกาศมาแล้ว 764 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 310 ลว 15 ธ.ค.58 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2557 (ส่งผลงานหบังอบรม 6 เดือน) (ประกาศมาแล้ว 764 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/21790 ลว. 15 ธ.ค. 58 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 (ประกาศมาแล้ว 764 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/26919 ลว 9 ธ.ค.58 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษ (ประกาศมาแล้ว 765 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 5056 ลว 4 ธ.ค.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 765 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/1607 ลว 15 ธ.ค.58 (อบต.ท่าข้าม) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 765 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/26824 ลว 8 ธ.ค.58 (เมืองพัทยา) การจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ กรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ประกาศมาแล้ว 765 วัน) ประเภท1