วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 312 ลว 23 ธ.ค.58 โครงการสวัสดิการประกันกลุ่มสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุราชการ ให้กับข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกาศมาแล้ว 758 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/1649 ลว 24 ธ.ค.58 ขอส่งปฏิทินกิจกรรมการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนประจำปีบประมาณ พ.ศ.2559 และระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 758 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/1648 ลว 24 ธ.ค.58 การเปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทะศักราช 2551 (ประกาศมาแล้ว 758 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/27955 ลว 24 ธ.ค.58 ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 758 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 5289 ลว 18 ธ.ค.58 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 255 (ประกาศมาแล้ว 758 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 5288 ลว 18 ธ.ค.58 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทัั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่4) (ประกาศมาแล้ว 758 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/... ลว 24 ธ.ค.58 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (ประกาศมาแล้ว 758 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/.... ลว 24 ธ.ค.58 การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 758 วัน) ประเภท1
23 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 5371 ลว 23 ธ.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ประกาศมาแล้ว 759 วัน) ประเภท1
23 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/27701 ลว 22 ธ.ค.58 (ระหว่างลงนาม) เร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 759 วัน) ประเภท1