วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/1651 ลว 25 ธ.ค.58 การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นบาน หรือ O-NE การจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) (ประกาศมาแล้ว 754 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/28020 ลว 25 ธ.ค.58 ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 754 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 5407 ลว 25 ธ.ค.58 รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษาโต๊ะเรียน มอก .1494-2541 และเครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา เก้าอี้เรียน มอก. 1495-2541 (ประกาศมาแล้ว 754 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 312 ลว 23 ธ.ค.58 โครงการสวัสดิการประกันกลุ่มสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุราชการ ให้กับข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกาศมาแล้ว 755 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/1649 ลว 24 ธ.ค.58 ขอส่งปฏิทินกิจกรรมการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนประจำปีบประมาณ พ.ศ.2559 และระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 755 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/1648 ลว 24 ธ.ค.58 การเปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทะศักราช 2551 (ประกาศมาแล้ว 755 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/27955 ลว 24 ธ.ค.58 ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 755 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 5289 ลว 18 ธ.ค.58 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 255 (ประกาศมาแล้ว 755 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 5288 ลว 18 ธ.ค.58 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทัั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่4) (ประกาศมาแล้ว 755 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/... ลว 24 ธ.ค.58 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (ประกาศมาแล้ว 755 วัน) ประเภท1