วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/28278 ลว. 29 ธ.ค. 58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559) (ประกาศมาแล้ว 750 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 317 ลว. 29 ธ.ค. 58 ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 750 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 316 ลว. 28 ธ.ค. 58 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉะาะส่วนราชการจัดเก็บได้และนำเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 750 วัน) ประเภท1
28 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 315 ลว. ๒๕ ธ.ค. 58 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน (ประกาศมาแล้ว 751 วัน) ประเภท1
28 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.4/27960 ลว. 24 ธ.ค. 58 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านเกมและอินเตอร์เน็ต (ประกาศมาแล้ว 751 วัน) ประเภท1
28 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/28018 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดการเรียนการสอนในวันที่ 16 มกราคม (วันครู) (ประกาศมาแล้ว 751 วัน) ประเภท1
28 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/28021 ลว.25 ธ.ค. 58 การสำสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 751 วัน) ประเภท1
28 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/27701 ลว. 22 ธ.ค. 58 เร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 751 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 314 ลว 25 ธ.ค.58 การจัดเก็บและนำส่งค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 754 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.2/28018 ลว 25 ธ.ค.58 การกำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท.กำหนด เข้ารับเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท.กำหนด (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 754 วัน) ประเภท1