วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/230 ลว. 5 ม.ค. 59 การสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 745 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/28290 ลว. 29 ธ.ค. 58 ซักซ้อมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 745 วัน) ประเภท1
5 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/226 ลว 5 ม.ค.59 การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว (ประกาศมาแล้ว 746 วัน) ประเภท1
5 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/220 ลว 5 ม.ค.59 ซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติพร้อมเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 746 วัน) ประเภท1
5 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 36 ลว. 5 ม.ค. 59 มาตรการระงับการสอบแข่งขันขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 746 วัน) ประเภท1
5 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/222 ลว 5 ม.ค.59 ขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 746 วัน) ประเภท1
5 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 35 ลว. 5 ม.ค. 59 แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 746 วัน) ประเภท1
5 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/229 ลว 5 ม.ค.59 โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 746 วัน) ประเภท1
5 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/228 ลว 5 ม.ค.59 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 746 วัน) ประเภท1
5 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/214 ลว 5 ม.ค.58 การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 746 วัน) ประเภท1