วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/27126 ลว 9 พ.ย.60 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธืโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/786 ลว 10 พ.ย.60 โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/ว5920 ลว 10 พ.ย.60 แบบสำรวจ ข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 68 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/ว248 ลว 10 พ.ย.60 ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (ประกาศมาแล้ว 68 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว5863 ลว 8 พ.ย.60 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 68 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว5864 ลว 8 พ.ย.2560 การโอนเงินภาษีฒุลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 68 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2560 ชบ0023.5/27087 ลว 8 พ.ย.2560 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 68 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/ ระหว่างลงนาม โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 68 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2560 ชบ 0037.5/ว247 ลว 9 พ.ย.60 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 68 วัน) ประเภท1
10 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3 ระหว่างลงนาม ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการ wastewater Management Plan in Eastern Region of Thailand และการนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียที่สอดคล้อง Thailand ๔.๐ (ประกาศมาแล้ว 68 วัน) ประเภท1