วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ม.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 2 ลว 7 ม.ค.59 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 744 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/416 ลว 6 ม.ค.59 กระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ 2559 เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข (ประกาศมาแล้ว 744 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/9 ลว 6 ม.ค.59 (อบต.บางพระ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 744 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/8 ลว 6 ม.ค.59 (อบต.หนองบอนแดง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 744 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/408 ลว 6 ม.ค.58 โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 744 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/407 ลว 6 ม.ค.59 งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 744 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 34 ลว. 5 ม.ค. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 745 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/28290 ลว 29 ธ.ค.58 ซักซ้อมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 745 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/4 ลว. 5 ม.ค. 58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 745 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/28299 ลว. 29 ธ.ค. 58 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (แก้ไขใหม่) (ประกาศมาแล้ว 745 วัน) ประเภท1