วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 146 ลว 11 ม.ค.59 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 741 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/587 ลว 8 ม.ค.59 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 (ประกาศมาแล้ว 741 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/417 ลว 6 ม.ค.59 การสำรรวจข้อมูลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 741 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/30 ลว 11 ม.ค.59 กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดประกวดสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 741 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 147 ลว 11 ม.ค.59 ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 741 วัน) ประเภท1
8 ม.ค. 2559 ชบ 0023.4/.... ลว 8 ม.ค.59 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2558 (ประกาศมาแล้ว 744 วัน) ประเภท1
8 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3 ลว 7 ม.ค.59 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ประกาศมาแล้ว 744 วัน) ประเภท1
8 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/15 ลว 7 ม.ค.59 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 744 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 92 ลว 7 ม.ค.59 การแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (ประกาศมาแล้ว 745 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 451 ลว 7 ม.ค.59 แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) (ประกาศมาแล้ว 745 วัน) ประเภท1