วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ม.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 7 ลว 12 ม.ค.59 ข้าราชการเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่สถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 737 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 167 ลว 12 ม.ค.59 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 737 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/583 ลว 8 ม.ค.59 (ทม.แสนสุข) การจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 738 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/581 ลว 8 ม.ค.59 (ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์) การจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 738 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/793 ลว 12 ม.ค.59 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 738 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/258 ลว 5 ม.ค.59 (ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์) การจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 738 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/35 ลว 12 ม.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 738 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 145 ลว 11 ม.ค.59 แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 738 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 5 ลว 11 ม.ค.59 การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 (ประกาศมาแล้ว 738 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 4 ลว 11 ม.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ " 7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี" (ประกาศมาแล้ว 739 วัน) ประเภท1