วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/9930 ลว 2 พ.ค.59 การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผูู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 752 วัน) ประเภท1
4 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 1996 ลว 3 พ.ค.59 การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (ประกาศมาแล้ว 752 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 1992 ลว 3 พ.ค.59 อบจ.ชลบุรี,เมืองพัทยา) การใช้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน (ประกาศมาแล้ว 753 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 1993 ลว 3 พ.ค.59 การใช้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน (ประกาศมาแล้ว 753 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 1994 ลว 3 พ.ค.59 (อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเกาะสีชัง) การใช้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน (ประกาศมาแล้ว 753 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 1995 ลว 3 พ.ค.59 การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ (ประกาศมาแล้ว 753 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/9923 ลว 2 พ.ค.59 การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 753 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/9920 ลว 2 พ.ค.59 ขอส่งมอบหนังสือ "วัฒนธรรมอาเซียน" และขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้" (ประกาศมาแล้ว 753 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/9922 ลว 2 พ.ค.59 ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 753 วัน) ประเภท1
3 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/480 ลว 3 พ.ค.59 การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ประกาศมาแล้ว 753 วัน) ประเภท1