วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/15 ลว 7 ม.ค.59 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 740 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 92 ลว 7 ม.ค.59 การแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (ประกาศมาแล้ว 741 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 451 ลว 7 ม.ค.59 แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) (ประกาศมาแล้ว 741 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 2 ลว 7 ม.ค.59 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 741 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/416 ลว 6 ม.ค.59 กระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ 2559 เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข (ประกาศมาแล้ว 741 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/9 ลว 6 ม.ค.59 (อบต.บางพระ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 741 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/8 ลว 6 ม.ค.59 (อบต.หนองบอนแดง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 741 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/408 ลว 6 ม.ค.58 โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 741 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/407 ลว 6 ม.ค.59 งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 741 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 34 ลว. 5 ม.ค. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 742 วัน) ประเภท1