วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 145 ลว 11 ม.ค.59 แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 736 วัน) ประเภท1
12 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 5 ลว 11 ม.ค.59 การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 (ประกาศมาแล้ว 736 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2559 ชบ 0023.1/ว 4 ลว 11 ม.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ " 7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี" (ประกาศมาแล้ว 737 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 146 ลว 11 ม.ค.59 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 737 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/587 ลว 8 ม.ค.59 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 (ประกาศมาแล้ว 737 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/417 ลว 6 ม.ค.59 การสำรรวจข้อมูลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 737 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/30 ลว 11 ม.ค.59 กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดประกวดสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 737 วัน) ประเภท1
11 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 147 ลว 11 ม.ค.59 ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 737 วัน) ประเภท1
8 ม.ค. 2559 ชบ 0023.4/.... ลว 8 ม.ค.59 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2558 (ประกาศมาแล้ว 740 วัน) ประเภท1
8 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 3 ลว 7 ม.ค.59 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ประกาศมาแล้ว 740 วัน) ประเภท1