วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 พ.ค. 2559 ชบ 0023.2/10563 ลว 12 พ.ค.59 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 743 วัน) ประเภท1
13 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/9924 ลว 2 พ.ค.59 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 743 วัน) ประเภท1
13 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10570 ลว 12 พ.ค.59 โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) ครั้งที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 743 วัน) ประเภท1
13 พ.ค. 2559 ชบ 0023.5/10568 ลว 12 พ.ค.59 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 743 วัน) ประเภท1
13 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10554 ลว 12 พ.ค.59 การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" (ประกาศมาแล้ว 743 วัน) ประเภท1
13 พ.ค. 2559 ชบ 0023.1/508 ลว 11 พ.ค.59 ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี (ประกาศมาแล้ว 743 วัน) ประเภท1
13 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/1 ลว 10 พ.ค.59 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 743 วัน) ประเภท1
13 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10557 ลว 12 พ.ค.59 ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 743 วัน) ประเภท1
13 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/10559 ลว 12 พ.ค.59 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน (ประกาศมาแล้ว 743 วัน) ประเภท1
13 พ.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 2108 ลว 12 พ.ค.59 แจ้งมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2558 และครั้งที่ 5/2558 (ประกาศมาแล้ว 743 วัน) ประเภท1