วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1423 ลว 19 ม.ค.59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 729 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1429 ลว 19 ม.ค.59 การคัดเลือกครูประจำการเป็นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 729 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1426 ลว 19 ม.ค.59 ขอความร่วมมือในการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสุกรทั่วประเทศ (ประกาศมาแล้ว 729 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1430 ลว 19 ม.ค.59 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 729 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1424 ลว 19 ม.ค.59 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ 2558 และ 2559 (ประกาศมาแล้ว 729 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/794 ลว 12 ม.ค.59 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร (ประกาศมาแล้ว 729 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 382 ลว 19 ม.ค.59 กฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 729 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1425 ลว 19 ม.ค.59 การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 729 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/73 ลว 20 ม.ค.59 (อบต.วัดสุวรรณ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 729 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/72 ลว 20 ม.ค.59 (ทม.บ้านบึง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 729 วัน) ประเภท1