วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/1891 ลว 26 ม.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 725 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1825 ลว 25 ม.ค.59 ขออนุมัคิให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 725 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/1721 ลว 22 ม.ค.59 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 725 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/1502 ลว 20 ม.ค.59 ประกาศกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงสนบุคคลของพนักงานเทศบาลในระบบแท่ง (ประกาศมาแล้ว 725 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/108 ลว 25 ม.ค.59 (ทต.พานทอง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera (ประกาศมาแล้ว 726 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/107 ลว 25 ม.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 726 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/106 ลว 25 ม.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 726 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/105 ลว 25 ม.ค.59 (อบต.หนองเหียง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 726 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/104 ลว 25 ม.ค.59 (อบต.หนองเหียง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 726 วัน) ประเภท1
25 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/1743 ลว 22 ม.ค.59 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 726 วัน) ประเภท1