วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/2089 ลว 30 ธ.ค.59 การจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 721 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2559 ชบ 0023.1/138 ลว 29 ม.ค.59 การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เกี่ยวกับแนวทางการประชุมและการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 722 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/2104 ลว 27 ม.ค.59 การหารือแนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 722 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 416 ลว 21 ม.ค.59 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 722 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2559 ชบ 0023.4/ว 224 ลว 18 ม.ค.59 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ประกาศมาแล้ว 722 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/136 ลว 28 ม.ค.59 (อบต.หนองบอนแดง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 722 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/135 ลว 28 ม.ค.59 (ทม.ศรีราชา) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 722 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/134 ลว 28 ม.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคาเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 722 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 131 ลว 28 ม.ค.59 การจัดสรรรายได้นำส่งเข้าบัญชีเงินฝากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 722 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/2103 ลว 27 ม.ค.59 ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก (ประกาศมาแล้ว 722 วัน) ประเภท1