วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว 508 ลว. 26 ม.ค. 59 ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท. (ประกาศมาแล้ว 721 วัน) ประเภท1
27 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1893 ลว. 26 ม.ค. 59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 721 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1828 ลว 25 ม.ค.59 การบูรณาการแผนโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนำสาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 722 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/1892 ลว 26 ม.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) หารือการรับโอนข้ารชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 722 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/112 ลว 26 ม.ค.59 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 722 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2559 ชบ 0023.1/111 ลว 26 ม.ค.59 การมอบทุนการสึกษาเพื่อเป็นขวัยและกำลังใจแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อยจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 722 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2559 ชบ 0023.2/ว... ลว 26 ม.ค.59 (ระหว่างลงนาม) ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท. (ประกาศมาแล้ว 722 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1890 ลว 26 ม.ค.59 โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 722 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1830 ลว 25 ม.ค.59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (ประกาศมาแล้ว 722 วัน) ประเภท1
26 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/1744 ลว 22 ม.ค.59 โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตำแหน่งสายงานช่างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 722 วัน) ประเภท1