วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/2232 ลว 28 ม.ค.59 (ทม.ศรีราชา) การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท นางพรพิมล เมทินีพนิต (ประกาศมาแล้ว 716 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/2231 ลว 28 ม.ค.59 (ทม.ศรีราชา) การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท นางชุติมา โทมดอน (ประกาศมาแล้ว 716 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/2637 ลว 2 ก.พ.59 (อำเภอพนัสนิคม) การจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 716 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/2624 ลว 2 ก.พ.59 (ทม.ชลบุรี) การจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 716 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/161 ลว 2 ก.พ.59 (อบต.หนองอิรุณ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 716 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/160 ลว 2 ก.พ.59 (อบต.โคกเพลาะ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 716 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/162 ลว 2 ก.พ.59 (อบต.หนองอิรุณ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 716 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/2615 ลว 2 ก.พ.59 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 716 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/2618 ลว 2 ก.พ.59 ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศง2559 (ประกาศมาแล้ว 717 วัน) ประเภท1
2 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/164 ลว 2 ก.พ.59 การการโอนจัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและงเินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 717 วัน) ประเภท1