วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ก.พ. 2559 ชบ 0023.1/ว 28 ลว 5 ก.พ.59 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กวดขันและไม่สนับสนุนให้มีการจำหน่ายสินึ้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 711 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3057 ลว. 8 ก.พ. 58 สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (ประกาศมาแล้ว 711 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/2924 ลว 5 ก.พ.59 คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคไข้ซิกา (Zika virus disease) (ประกาศมาแล้ว 711 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/2985 ลว 5 ก.พ.59 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) (ประกาศมาแล้ว 711 วัน) ประเภท1
8 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/2984 ลว 5 ก.พ.59 แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประกาศมาแล้ว 711 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/603 ลว 5 ก.พ.59 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 714 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/2982 ลว 5 ก.พ.59 หลักเกณฑ์การกู้งเินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 714 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/2983 ลว 5 ก.พ.59 แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใบไม้ในตับ (ประกาศมาแล้ว 714 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2559 ชบ 0023.1/ว 27 ลว 5 ก.พ.59 ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 714 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2559 ชบ 0023.1/ว 25 ลว 5 ก.พ.59 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจััดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 714 วัน) ประเภท1