วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/198 ลว 10 ก.พ.59 (ทต.หนองใหญ่) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงถนน (ประกาศมาแล้ว 706 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/197 ลว 10 ก.พ.59 (ทต.หนองใหญ่) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงถนน (ประกาศมาแล้ว 706 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/195 ลว 10 ก.พ.59 (ทต.หนองปลาไหล) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 706 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.1/ว 38 ลว 11 ก.พ.59 รายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่น (ประกาศมาแล้ว 706 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/ว 37 ลว 10 ก.พ.59 นำส่งรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน มกราคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 706 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2559 ชบ 0023.5/ว 678 ลว 8 ก.พ.59 การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 707 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3174 ลว 9 ก.พ.59 การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 708 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2559 ชบ 0023.2/ว 30 ลว 5 ก.พ.59 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 708 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2559 ชบ 0023.3/3171 ลว 9 ก.พ.59 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 708 วัน) ประเภท1
9 ก.พ. 2559 ชบ 0023.2/ว 31 ลว 5 ก.พ.59 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 708 วัน) ประเภท1