วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 พ.ย. 2560 ชบ 0023.2/ว253 ลว 15 พ.ย.60 แบบสรุปรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาปฏิบัติงานและขอประเมินวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 64 วัน) ประเภท1
16 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว6043 ลว 16 พ.ย.60 การปฏิบัติตามมติคณรัฐมรตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่องร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก (ประกาศมาแล้ว 64 วัน) ประเภท1
16 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว252 ลว 15 พ.ย.60 แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 64 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/ว6039 ลว 15 พ.ย.60 การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/27676 ลว 14 พ.ย.60 การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนต่างๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/27767 ลว 14 พ.ย.60 โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/799 ลว 15 พ.ย.60 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ" (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/27772 ลว 14 พ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒฯาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/27771 ลว 14 พ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ผ่านทางระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1
15 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/794 ลว 15 พ.ย.60 การขอใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบที่กำหนด ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 65 วัน) ประเภท1